Międzyszkolny Ośrodek Sportowy realizuje zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty/ Dz. U. Z 1996r Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami /rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych /Dz. U. Nr 52 poz. 466 /

 

§1

OKRESLENIE RODZAJU PLACÓWKI

 1. Międzyszkolny Ośrodek Sportu (MOS) jest placówką wychowania pozaszkolnego stanowiącą element systemu oświatowo-wychowawczego, powołaną w celu prowadzenia i organizowania zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz szkolenia i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

 2. Działalność pozalekcyjną w czasie wolnym od nauki, prowadzi się w formach stałych okresowych, okazjonalnych i masowych.

 3. Pełna nazwa placówki brzmi: Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Jeleniej Górze.

Na pieczęci może być używany skrót „MOS”. Placówka nie posiada imienia.

 

§2

CELE I ZADANIA PLACÓWKI

 1. Podstawowym celem działalności MOS-u jest organizowanie i upowszechnianie aktywności sportowo-rekreacyjnej wśród dzieci i młodzieży, a także przygotowanie i przeprowadzenie masowych, okolicznościowych imprez sportowo-rekreacyjnych dla wszystkich mieszkańców miasta.

 2. W ramach pracy szkoleniowej z młodzieżą realizowane będą systematycznie zajęcia prowadzone przez instruktorów w następujących sekcjach:

- piłki koszykowej dziewcząt i chłopców

- mini koszykówka dziewcząt i chłopców

- sporty zimowe

- lekka atletyka dziewcząt i chłopców

- piłka ręczna dziewcząt

- piłka nożna

- pływanie dziewcząt i chłopców

- piłka siatkowa dziewcząt i chłopców.

Uczestnikami zajęć są dzieci i młodzież o określonych zainteresowaniach sportowych z jeleniogórskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Rodzaj zajęć i ilość sekcji będzie określona na każdy rok szkolny przez organ prowadzący w arkuszu organizacyjnym placówki.

 1. MOS organizuje roczny system współzawodnictwa sportowego szkół na poziomie

szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, zgodnie z kalendarzem

opracowanym przez Szkolny Związek Sportowy.

 1. MOS jest koordynatorem działań związanych z uczestnictwem w reprezentacji Jeleniej Góry w rozgrywkach na szczeblach ponadgminnych (ponadpowiatowych).

 2. Placówka będzie organizować otwarte imprezy sportowe i rekreacyjne o charakterze masowym adresowane do różnych środowisk i grup wiekowych, mieszkańców miasta (biegi okolicznościowe, turnieje, rozgrywki w różnych dyscyplinach).

 3. Placówka będzie współpracować z klubami i sekcjami sportowymi, stowarzyszeniami, szkołami w zakresie wykorzystania bazy sportowej, wspólnych imprez, szkoleń i innych przedsięwzięć w dziedzinie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

 4. Placówka może udostępnić własną bazę sportowo-rekreacyjną dla celów komercyjnych (wynajem stały, okresowy, doraźny), celem pozyskiwania dodatkowych środków finansowych.

 5. We współpracy z klubami sportowymi MOS tworzy spójny system naboru, szkolenia i awansowania utalentowanej młodzieży sportowo.

 6. MOS prowadzi ścisłą współpracę z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami działającymi na rzecz sportu, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

 

§3

KOMPETENCJE ORGANÓW PLACÓWKI

 1. MOS w Jeleniej Górze jest placówką oświatowo-wychowawczą. Organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra. Nadzór pedagogiczny nad działalnością placówki sprawuje Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

 2. Decyzje o powołaniu lub likwidacji MOS podejmuje Rada Miasta Jeleniej Góry.

 3. Organami placówki są:

- dyrektor

- rada pedagogiczna

- rada rodziców lub rada placówki –jeśli zostaną utworzone

- samorząd wychowanków - jeśli zostanie utworzony.

 1. Dyrektor MOS jest pracodawcą i przełożonym wszystkich pracowników

pedagogicznych oraz administracji i obsługi.

 1. Kompetencje dyrektora określa ustawa o systemie oświaty a ponadto do jego obowiązków należy realizacja celów i zadań placówki pozaszkolnej.

 2. Na wniosek dyrektora w placówce mogą być utworzone inne stanowiska kierownicze (wicedyrektor, kierownicy działów).

 3. Podział zadań i kompetencji pracowników określa dyrektor placówki.

 4. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 5. Skład Rady Pedagogicznej, zakres jej działania oraz kompetencje określa szczegółowy regulamin.

 6. W placówce działa Rada Rodziców MOS.

 7. W placówce może działać Samorząd Uczniowski, a jego organy są jedynymi reprezentantami ogółu uczestników.

§4

ORGANIZACJA MOS W JELENIEJ GÓRZE

 1. Organizacja i zakres działania MOS reguluje statut.

 2. Działalność MOS-u prowadzona jest przez okres całego roku (całorocznie).

 3. Placówka swoje zadania realizuje poprzez działy:

- organizacja sportu masowego

- administrowanie obiektami sportowymi

- dział organizacji sportu młodzieżowego

 1. Podstawową jednostką organizacyjną MOS-u jest forma zajęć –sekcja (ujęta w tygodniowym planie zajęć placówki).

 2. Stałą formę zajęć tworzy się co najmniej dla 12 uczestników.

 3. Tygodniowy wymiar zajęć w stałych formach wynosi co najmniej 2-4 godziny lekcyjne. Godzina lekcyjna wynosi 45 min.

 4. Na wniosek Dyrektora MOS-u organ prowadzący może wyrazić zgodę na zwiększenie liczby godzin w wymiarze tygodniowym dla wybranych sekcji ze względu na rodzaj zajęć, osiągane wyniki.

 5. Szczegółową organizację w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny placówki, opracowany przez dyrektora.

 6. Placówka opracowuje własne plany, programy.

 7. MOS prowadzi działalność w okresie całego roku szkolnego.

 8. W MOS-ie obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy.

 9. Godziny pracy ustala dyrektor MOS-u podając do wiadomości organu prowadzącego.

 10. Zajęcia w formach stałych prowadzone są w dni robocze oraz w niektórych przypadkach w dni ustawowo wolne od pracy.

 11. Zajęcia w formach okazjonalnych, masowych powinny odbywać się również w dni ustawowo wolne od pracy.

 12. W okresie ferii zajęcia w MOS-ie odbywają się zgodnie ze specjalnie opracowanym programem zajęć otwartych.

 13. Zajęcia w formach stałych nie odbywają się w okresie wakacji letnich, ale przekształcają się w formy wypoczynku letniego w miejscu zamieszkania.

 14. Dyrektor placówki może skrócić lub zawiesić zajęcia w MOS-ie w wyjątkowych przypadkach w określone dni ze względu na niską frekwencję w zajęciach spowodowaną uroczystościami miejskimi, państwowymi, przerwą świąteczną, warunkami atmosferycznymi.

§5

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY MOS

 1. MOS W Jeleniej Górze zatrudnia:

a/ pracowników pedagogicznych, którzy prowadzą zajęcia z uczestnikami oraz organizują imprezy masowe.

b/ pracowników administracji i obsługi

c/ pracowników sezonowych (ratownicy WOPR, instruktorzy pływania).

 1. Pracownikami pedagogicznymi są:

a/ dyrektor

b/ v-ce dyrektor

c/ kierownicy działów

d/ nauczyciele, instruktorzy, trenerzy.

 1. Obowiązkowy wymiar zajęć dydaktyczno-wychowawczych pracowników pedagogicznych z uczestnikami określają odrębne przepisy.

 2. Godzina pracy nauczyciela – instruktora – trenera wynosi 45 min.

 3. Godzina pracy nauczyciela zatrudnionego w dziale organizacji imprez sportowych wynosi 60 min.

 4. Liczbę pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi ustala dyrektor, a zatwierdza organ prowadzący.

 5. Dyrektor MOS jest przełożonym wszystkich zatrudnionych nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Obowiązki dyrektora określa ustawa o Systemie Oświaty (Dz. U. nr 95 poz. 425 z 1991r.).

 6. Nauczyciel prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z uczestnikami i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczestników.

 7. Do obowiązków nauczyciela należy realizowanie zapisów zawartych w ustawie
  „ O systemie Oświaty”, obowiązków określonych w zarządzeniach i wytycznych władz oświatowych, a ponadto:

- propagowanie zajęć wśród dzieci i młodzieży

- kształtowanie i rozwijanie zainteresowań uczestników

- troska o wyposażenie w sprzęt

- dbałość o powierzony sprzęt

- współpraca z innymi placówkami

- kontakt ze szkołami

- prowadzenie dokumentacji

- organizowanie imprez zachęcających dzieci i młodzież do udziału w zajęciach
prowadzonych przez MOS

- zapewnienie wysokiej frekwencji na zajęciach.

 1. Dyrektor MOS zatrudnia pracowników administracji i obsługi określając im zakres obowiązków. Pracowników administracji i obsługi obowiązuje Kodeks Pracy.

 

§6

ZASADY UDZIAŁU DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAJĘCIACH

 1. Uczestnikami zajęć MOS mogą być dzieci w wieku szkolnym, młodzież ucząca się, a młodzież po ukończeniu szkoły, za zgodą dyrektora MOS-u.

 2. W pracy placówki mogą brać udział uczestnicy stali, okresowi, okazjonalni.

 3. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez MOS jest dobrowolne.

 4. Zajęcia z uczestnikami w formach stałych odbywają się systematycznie w okresie całego roku szkolnego. Obecność stałego uczestnika na zajęciach podlega kontroli.

 5. Okresowy uczestnik bierze udział w zajęciach przeznaczonych do realizacji określonego zadania w oznaczonym czasie.

 6. Uczestnik ma prawo do (pod kontrolą nauczyciela):

- uczestniczenia w stałych formach pracy

- korzystanie z pomieszczeń, pracowni, sprzętu, sal

- udziału w imprezach masowych, rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych.

7. Stały uczestnik zajęć MOS-u przedkłada deklarację, w której rodzice, opiekunowie wyrażają zgodę na uczestnictwo w zajęciach, jednocześnie deklarując dowolną kwotę na działalność placówki.

 1. Zadeklarowane środki gromadzone są na koncie Rady Rodziców.

 2. Za wzorowe uczestnictwo w pracach MOS przewiduje się nagrody.

 3. Za zachowanie nie licujące z postawą uczestnika MOS przewiduje się kary.

 

§7

WARUNKI POBYTU W PLACÓWCE

 1. Placówka zapewnia uczestnikom warunki do bezpiecznego pobytu.

 2. Nauczyciele przejmują pełną odpowiedzialność za uczestników w czasie trwania zajęć.

 3. Placówka odpowiada za mienie pozostawione w szatni.

 4. Obowiązkiem nauczycieli jest zapewnienie uczestnikom miejsca pracy, a pracownikom obsługi za przygotowanie miejsca zajęć.

 

§8

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 1. Uczestnik ma prawo do:

a/ udziału w zajęciach wg ustalonego planu

b/ korzystania z pomieszczeń dydaktycznych, administracyjnych (szatnia, wc) oraz sprzętu w postaci przyborów i przyrządów

c/ korzystania z wiedzy i umiejętności nauczyciela prowadzącego zajęcia.

 1. Uczestnik za wzorową frekwencje i osiągnięte sukcesy otrzymuje nagrody w postaci:

a/ pochwał –listów gratulacyjnych adresowanych do Rodziców lub szkoły, do której uczęszcza

b/ nagród rzeczowych w postaci sprzętu sportowego.

 1. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać przyjęte normy zachowania, szanować miejsce zajęć i sprzęt, który jest do jego dyspozycji.

 2. Za zachowanie nie licujące z postawą uczestnika zajęć MOS przewiduje się kary w postaci:

a/ upomnienia

b/ rozmów z rodzicami

c/ czasowego zawieszenia w prawach uczestnika MOS

d/ skreślenia z listy uczestników zajęć.

 

Niniejszy statut Międzyszkolnego Ośrodka Sportu wynikający z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 07.03.2005r. zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 15.10.2007r.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem